Generalforsamling 2019

Tirsdag den 30. april 2019 kl. 14.00, i garagen / Bussen

Valg af dirigent og af referent:
Formanden Lene Mogensen bød velkommen, og Jens Bay-Nielsen valgtes
som referent.

Aflæggelse af beretning:
Lene M. godt suppleret af chauffører/mekanikerne, kunne berette om endnu en rigtig god sæson, med 104 kørte ture. Og som passagerer havde vi haft 1599 voksne og 123 børn i alt 1722 passagerer.

I år er venstre side af bussen blevet renoveret (og igen mindst lige så meget arbejde som frygtet/forventet) med udskiftning af beklædning og reparation og fornyelse af træ-skelet ligesom ”et par andre småting” er blevet repareret/efterset (Vi mangler nu ”kun” at se på bagenden).

Bussen er netop blevet synet, så vi er helt klar til endnu en sæson, hvor køredagene er blevet udvidet til 4, så vi nu kører mandag – torsdag + det løse. Under forberedelserne til året ture, var vi indbudt af Jens Borup FF Skagen, hvor han lige kunne fortælle lidt i et kvarter, det tog 1 1⁄2 time !

I vinter er der også kommet hele 2 nye frivillige i garagen, nemlig Niels
Christensen, der både arbejder på Bussen, og til sommer også vil køre som
chauffør, og Martin Knudsen, der arbejder på Bussen, og på sigt overvejer at tage kørekort for også at kunne køre Bussen.
Desuden har der i garagen igen været uvurderlig hjælp til pladearbejdet af
brødrene Villy og Egon Meier, og til træarbejdet af skibstømrer Orla
Johansen, også Per fra Ålbæk hjælper med ”småting”.

Bussen nyder fortsat stor velvilje, både fra eksterne samarbejdspartnere og fra Kystmuseet.

Al hjælp er velkommen, også gerne som chauffør medhjælp/afløser.
Kørsel med Bussen kræver erhvervskort og chaufføruddannelse.

Indkomne forslag: Der var indkommet følgende forslag fra bestyrelsen:
Tilføjelse til § 12: Museet giver den siddende formand fuldmagt til at kunne disponere over Støtteforeningens konto.
Tilføjelse til § 13: Eventuelle midler stillet til rådighed for De Frivillige
Støtteforeningen, indsættes på Støtteforeningens bankkonto, og regnskab aflægges på generalforsamlingen.
Tilføjelse til § 6: Aflæggelse af regnskab.
Forslagene blev enstemmigt vedtaget, og indføres i vedtægterne.

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer:

På valg var: Lene Mogensen, Jens Bay-Nielsen, Per Bay Rasmussen.
Lene M. Jens BN. Per BR. blev alle genvalgt (igen).

Eventuelt.
Så var det tid til Eventuelt med kage og kaffe, og den mere uformelle snak.
Dog lige et par ting til referatet;
Eftersæson-mødet/turen er en god måde at slutte af på, så måske igen i år,
kunne måske endda blive en tradition ?

Den genvalgte formand afsluttede med at takke deltagere for god ro og
orden.


Således erindret og noteret /Jens Bay-Nielsen