Vedtægter

Vedtægter for Støtteforeningen for Bus 18  

§ 1.  Navn og hjemsted   

Foreningens navn er: Støtteforeningen for Bus 18.

Kystmuseet Skagen, P. K. Nielsens Vej 10, 9990 Skagen.

§ 2.  Formål 

Foreningens formål er at bevare, vedligeholde og drive Bus 18.

Nordjyllands Kystmuseum er ejer af Bus 18.

§ 3.  Medlemmer  

Foreningen optager alle med interesse for veteranbusser.

§ 4.  Bestyrelse  

Bestyrelsen består af 3valgte medlemmer, der hver vælges for et år, på den årlige generalforsamling.

Nordjyllands Kystmuseum kan desuden udpege et medlem til bestyrelsen. Bestyrelsen afholder møder efter behov.

§ 5.  Generalforsamling  

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Generalforsamling afholdes hvert år i marts/april, og indkaldes med mindst    14 dages varsel.

Generalforsamlingen indvarsles på Bussens hjemmeside;  www.dengamlebus-skagen.dk, samt ved opslag i bussen.

§ 6.  Afholdelse af generalforsamling  

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

Valg af dirigent og af referent.

Aflæggelse af Beretning.

Aflæggelse af regnskab.

Indkomne forslag.

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.     Eventuelt.

§ 7.  Ekstraordinær generalforsamling 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes hvis et flertal af bestyrelsen, eller 5 medlemmer ønsker det.

Der indkaldes med mindst 14 dages varsel.

 § 8.  Stemmeret

Alle medlemmer har stemmeret.

  § 9.  Foreningsåret

Foreningsåret følger Nordjyllands Kystmuseums år.

§ 10. Protokol

Der føres referat for generalforsamlinger og bestyrelsesmøder.

 

§ 11.  Afstemning  

Alle afstemninger skal vedtages med 3/5 af fremmødte medlemmer.

.§  12.  Regnskab

Alle kontante midler afleveres til Nordjyllands Kystmuseum, der også afholder alle udgifter. Museet giver den siddende formand fuldmagt til at kunne disponere over Støtteforeningens bankkonto.

.§  13.  Kontingent 

Der opkræves ikke kontingent. Evt midler stillet til rådighed for de frivillige/støtteforeningen indsættes på Støtteforeningens konto, og regnskab aflægges på generalforsamlingen.

§ 14.  Opløsning af foreningen  

Opløsning af foreningen kræver et flertal af fremmødte medlemmer på en  ekstraordinær generalforsamling.

Ved opløsning tilfalder alle aktiver Nordjyllands Kystmuseum.

Således Vedtaget på den stiftende generalforsamling i Skagen den 30.5.2012.

Ændringer vedtaget på generalforsamlingerne den 20.3.2013, den 26.4.2016 og 30. april 2019.