Vedtægter

Vedtægter for Støtteforeningen for Bus 18

§ 1. Navn og hjemsted
Foreningens navn er: Støtteforeningen for Bus 18.
Kystmuseet Skagen, P. K. Nielsens Vej 10, 9990 Skagen.

§ 2. Formål
Foreningens formål er at bevare, vedligeholde og drive Bus 18.
Nordjyllands Kystmuseum er ejer af Bus 18.

§ 3. Medlemmer
Foreningen optager alle med interesse for veteranbusser.

§ 4. Bestyrelse
Bestyrelsen består af 3 valgte medlemmer, der hver vælges for et år, på den
årlige generalforsamling.
Nordjyllands Kystmuseum kan desuden udpege et medlem til bestyrelsen.
Bestyrelsen afholder møder efter behov.

§ 5. Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Generalforsamling afholdes hvert år i marts/april, og indkaldes med mindst
14 dages varsel.
Generalforsamlingen indvarsles på Bussens hjemmeside;
www.dengamlebus-skagen.dk, samt ved opslag i bussen.

§ 6. Afholdelse af generalforsamling
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:
1. Valg af dirigent. Og af referent
2. Aflæggelse af Beretning.
3. Indkomne forslag.
4. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
5. Eventuelt.
Vedtægter for Støtteforeningen for Bus 18

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes hvis et flertal af bestyrelsen,
eller 5 medlemmer ønsker det.
Der indkaldes med mindst 14 dages varsel.

§ 8. Stemmeret
Alle medlemmer har stemmeret.

§ 9. Foreningsåret
Foreningsåret følger Nordjyllands Kystmuseums år.

§ 10. Protokol
Der føres referat for generalforsamlinger og bestyrelsesmøder.

§ 11. Afstemning
Alle afstemninger skal vedtages med 3/5 af fremmødte medlemmer.

§ 12. Regnskab.
Alle kontante midler afleveres til Nordjyllands Kystmuseum, der også
afholder alle udgifter.

§ 13. Kontingent
Der opkræves ikke kontingent.

§ 14. Opløsning af foreningen
Opløsning af foreningen kræver et flertal af fremmødte medlemmer på en
ekstraordinær generalforsamling.
Ved opløsning tilfalder alle aktiver Nordjyllands Kystmuseum.

Således Vedtaget på den stiftende generalforsamling i Skagen den 30.5.2012.

Ændringer vedtaget på generalforsamlingerne den 20.3.2013, den 26.4.2016,
den 30.4.2019, og den 21.6.2021.